Γ' Λυκείου Νο 164


Ένα ορθογώνιο μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου t, έτσι ώστε ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού του, να είναι σταθερός 1m2/sec και η μία πλευρά του α, παραμένει σταθερή ίση με 2m. Αν γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή t=0, το εμβαδόν του είναι 4m2, να βρεθούν:

α) Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της άλλης πλευράς β=β(t).

β) Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της διαγωνίου δ=δ(t)

γ) Ποια είναι τα μήκη των πλευρών, των διαγωνίων και το εμβαδόν του ορθογωνίου μετά από χρόνο t=3sec

Δεν υπάρχουν σχόλια: