Γ' Λυκείου Νο 161


Έστω η συνάρτηση f με

α) Να αποδειχθεί ότι αντιστρέφεται και να βρεθεί η αντίστροφη της.

β) Να βρεθούν τα όρια της για x+oo και x-oo.

γ) Να μελετηθεί ως προς την κυρτότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: