Γ' Λυκείου Νο 146


Να βρεθεί η πολυωνυμική συνάρτηση P(x) αν

Απάντηση: P(x)=x2+4x+4 ή P(x)=x2-4x+4

Δεν υπάρχουν σχόλια: