Γ' Λυκείου Νο 132


Έστω f: (0, +oo)R παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύουν

α) Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση

είναι αύξουσα στο (0, +οο).

β) Να βρεθεί ο τύπος της f.

γ) Να υπολογισθεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: