Γ' Λυκείου Νο 128


Έστω η συνάρτηση f με

i) Να βρεθούν τα

ii) Να βρεθούν τα α, βєR, ,ώστε η f να είναι συνεχής στο x0=5

iii) Για τις τιμές των α, β (του ii ερωτήματος), να βρεθεί το

Απάντηση: ii) α=-1, β=0

iii) +oo

Δεν υπάρχουν σχόλια: