Γ' Λυκείου Νο 122


Έστω συνάρτηση f:RR, για την οποία ισχύει

Να βρεθεί η f.

Απάντηση: f(x)=x+2

Δεν υπάρχουν σχόλια: