Γ' Λυκείου Νο 119


Έστω f, συνεχής συνάρτηση με f:[0, +οο)(0, +οο).

Να αποδειχθεί ότι για κάθε x>0, ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: