Γ' Λυκείου Νο 108


Έστω f:RR παραγωγίσιμη συνάρτηση και έστω F μία παράγουσα της f στο R. Αν ισχύει

να βρεθεί ο τύπος της f.

Απάντηση: f(x)=e-x

Δεν υπάρχουν σχόλια: