Γ' Λυκείου Νο 105


Δίνονται οι συναρτήσεις F, g ορισμένες στο R με

Αν η Cf βρίσκεται πάνω από τον άξονα xx, να μελετηθεί η g ως προς την κυρτότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια: