Γ' Λυκείου Νο 35


Η συνάρτηση f:RR ικανοποιεί τη σχέση

f(f(x))+f3(x)=2x+3, xєR

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι «1-1»

β) Να λυθεί η εξίσωση f(2x3+x)=f(4-x), xєR

Δεν υπάρχουν σχόλια: