Γ' Λυκείου Νο 93


Έστω η συνάρτηση f:RR, τέτοια ώστε

Αν f(1)-1=π και η f παραγωγίζεται στο R, τότε

α) Να βρεθεί το f(0)

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Να αποδειχθεί ότι

Απάντηση: α) 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: