Γ' Λυκείου Νο 81


Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z για τους οποίους ισχύει .

Απάντηση: Η παραβολή y2=4x

Δεν υπάρχουν σχόλια: