Γ' Λυκείου Νο 76


Δίνεται η συνάρτηση

με πεδίο ορισμού το (2, +οο)

1. Αφού παρατηρήσετε ότι οι ευθείες x=2 και y=1 είναι ασύμπτωτες της y=f(x) και μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, να υπολογισθεί το

.

2. Να προσδιορισθεί το εμβαδό του χωρίου που οριοθετείται από τις γραφικές παραστάσεις των

και από τις ευθείες x=3 και x=4.

3. Τέλος να αποδείξετε ότι

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: