Γ' Λυκείου Νο 70


1. Ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα xOy θεωρούμε τα σημεία Α(8, 0) και Β(0, 2). Με αφετηρία τα Α και Β αναχωρούν συγχρόνως δύο κινητά α και β αντίστοιχα και κινούνται επί των xx και yy με σταθερές ταχύτητες υ1=2 c/sec (το από το Α) καi υ2=3 c/sec (το από το Β) και με κατευθύνσεις προς την αρχή των αξόνων Ο(0, 0). (1c είναι το μοναδιαίο μήκος). Να καθορισθεί η χρονική τιμή t κατά την οποία η μεταξύ των κινητών απόσταση θα είναι ελάχιστη.


2. Ποιο σημείο της παραβολής


έχει τη μικρότερη απόσταση από το σημείο

ΛΥΣΗ>>>> 27/3/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: