Γ' Λυκείου Νο 6


Α. Δίνονται οι συναρτήσεις


a) Να βρεθεί το ολοκλήρωμα


b) Αν η (c), η γραφική παράσταση της y=g(x), να υπολογιστεί το εμβαδό του χωρίου που οριοθετείται από την (c), τον άξονα των τετμημένων και τις ευθείες x=-2 και x=2


B.


να αποδειχθεί ότι


για κάθε ν3, και να υπολογιστεί το I5.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: