Γ' Λυκείου Νο 61


Για τις συναρτήσεις f, g ισχύει

f2(x) + ln2x + e2x = 2ex f(x) - g2(x) + 2g(x) lnx

για κάθε x>0.

α. Να βρείτε τις f, g

β. Να βρείτε το όριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: