Γ' Λυκείου Νο 54


Για την συνάρτηση f, που είναι συνεχής στο διάστημα [α, β], ισχύει ότι

f(x)+f(α+β-x)=c, όπου c σταθερός πραγματικός αριθμός. Να αποδειχθεί ότι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: