Γ' Λυκείου Νο 50


Ένα σημείο κινείται σε άξονα και η θέση του τη χρονική στιγμή t καθορίζεται από τη συνάρτηση s(t)=3t2 -t-1. Να υπολογίσετε:

α) την ταχύτητά του κατά τη χρονική στιγμή t1 = 2 sec

β) την επιτάχυνσή του κατά τη χρονική στιγμή t2 = 4 sec

γ) πότε η ταχύτητα είναι 0;

Απάντηση: α) 11 β) 6 γ) t = 1/6

Δεν υπάρχουν σχόλια: