Γ' Λυκείου Νο 46


Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=ex και g(x)=e-x.

α) Να εξετάσετε αν οι εφαπτόμενες των Cf κα Cg στα σημεία (x0,(f(x0)) και (x0,(g(x0)) αντίστοιχα, με x0=1, είναι κάθετες.

β) Να εξετάσετε αν ισχύει το ίδιο, για κάθε x0єR.

Απάντηση: α) f ΄(1)g΄(1)=-1
β) ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: