Γ' Λυκείου Νο 3


Θεωρούμε τις συναρτήσεις που παράγονται από τον τύπο


για τις διάφορες τιμές των α,β єR
I. Να προσδιοριστούν τέτοιες τιμές των α,β (εφόσον υπάρχουν) έτσι ώστε οι αντίστοιχες προκύπτουσες συναρτήσεις να έχουν κρίσιμο σημείο το xo=2. Πότε αυτό το σημείο είναι συγχρόνως σημείο ακρότατου;

II. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες των f στα Α(-1, f(-1)) και Β(1, f(1)).

Δεν υπάρχουν σχόλια: