Γ' Λυκείου Νο 23


Έστω ω με ω3=1, όπου ωєC και ω≠1.

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης y=(1-ω)(1-ω2)(1-ω4)(1-ω5)

Δεν υπάρχουν σχόλια: