Γ' Λυκείου Νο 18


Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση


για την οποία ισχύουν

xf’(x)lnx-f(x)=x(lnx)2 (1) για κάθε x>1 και f(e)=e

1. Να βρεθεί ο τύπος της f.

2. Να μελετηθεί η f στο διάστημα (0, +οο) και να γίνει μια πρόχειρη γραφική παράσταση της.

3. Να υπολογισθεί το εμβαδόν Ε(α) του χωρίου που ορίζεται από την f, τον άξονα x'x και την ευθεία

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: