Γ' Λυκείου Νο 14


Θεωρούμε ως προς ένα ορθοκανονικό σύστημα xOy τον κύκλο (κ): x2+y2=1

Να βρεθούν οι γεωμετρικοί τόποι των κέντρων των κύκλων, που βρίσκονται εντός της γωνίας xOy και εφάπτονται του (κ) εξωτερικά, και της y'y.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: