Γ' Λυκείου Νο 13


Δίδεται η ευθεία y=x+2 (δ) και το σύνολο των παραβολών (Π):

αx2x+γ=0, (α0)

, για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων α, β, γ.

I. Έστω (Ρ) εκείνο το υποσύνολο του (Π) που έχει ως στοιχεία κάθε παραβολή από το (Π) που εφάπτεται στη (δ) στο σημείο με τετμημένη xo=1. Να βρεθούν

a) Ο τύπος των εξισώσεων των παραβολών (Ρ).

b) Ο γ. τ. των κορυφών των παραβολών (Ρ).

ΙΙ. Αν (Π1) είναι εκείνη η παραβολή του συνόλου (Ρ) που προκύπτει για α=-4 και Χ το χωρίο που οριοθετείτε από την (Π1), την (δ) και την x=2, να προσδιορισθεί η παραβολή 2)є(Ρ) που χωρίζει το Χ σε δύο ισοδύναμα μέρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: