Γ' Λυκείου Νο 11Αν οι συντεταγμένες x=x(t) και y=y(t) της θέσης ενός σωματιδίου που κινείται στο επίπεδο, ικανοποιούν τις εξισώσεις

όπου t είναι η μεταβλητή χρόνου, και την χρονική στιγμή t=0, το σωματίδιο βρίσκεται στη θέση (0, -α), τότε να αποδειχθεί ότι εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση της οποίας να βρείτε τη φορά και την περίοδο.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: