Γ' Λυκείου Νο 101


Έστω συνάρτηση f: RR τέτοια ώστε 2f 3(x)+f(x)=kx, k>0.

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι “1-1”.

β) Να αποδειχθεί ότι η f είναι συνεχείς και να βρεθεί το

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: