Γ' Λυκείου Νο 10


a)
Να ορισθεί μιγαδικός z=x+yi, x, yєR, έτσι ώστε να είναι


και το πρωτεύον όρισμά του

.b) Να γραφεί ο z σε τριγωνομετρική μορφή και να λυθεί η εξίσωση ω3+z=0.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: